วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นองค์กรขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และสมรรถนะด้วยนวัตกรรมที่หลากหลายสู่คุณภาพและมาตรฐานบนพื้นฐานความเป็นไทย อย่างยั่งยืน"
^