คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
(นางปรัศนีย์ ยุทธมานพ)

คู่มือการปฏิบัติงาน
การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(นางบุษบารักษ์ สกุลตั้ง)

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(นางกิตติยา สุคนธชาติ) 
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำบัญชีของส่วนราชการ

(นางนิตยา ไชยคีนี)
คู่มือการปฏิบัติงานการยืมเงินราชการ การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการประชุม
(นางสาวจิรวดี ศิริภักดิ์)

คู่มือการปฏิบัติงานการถอนเงินประกันสัญญา การเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ  การเบิกเงินอุดหนุน
(นางสุพัตรา โสมมณี)

คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินเดือน การจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน
(นางสาวอรณิชชา พิลาธรรม)

คู่มือการปฏิบัติงานการรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMSS++
(น.ส.วรกัรญา  ไชยวงษ์)


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^