คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางบุษบารักษ์ สกุลตั้ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นายเศรษฐการ บรรเทา  นักวิชการพัสดุชำนาญการพิเศษ


นางนิตยา ไชยคีนี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวอรณิชชา พิลาธรรม นักวิชการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสุพัตรา โสมมณี นักวิชการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวจิรวดี ศิริภักดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางกิตติยา สุคนธชาติ  นักวิชการพัสดุชำนาญการ


นางสาวสุวนัน์ท์ เขียวเพชร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^